Site logo

Algemene voorwaarden: Hijabis At Work

Laatst gewijzigd: 10 november 2023

Artikel 1. Algemeen en definities

Inclusified, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, (handelend onder de commerciële naam “Hijabis At Work”), met zetel te Leliestraat 97  bus 1 2540 Hove en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0757.762.119.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2) Algemene Normen en Waarden: Hijabis At Work zet zich in voor een bedrijfswereld die in al haar facetten inclusief is. 

(3) Onderneming: De onderneming is ingeschreven in de Belgische kruispuntbank van ondernemingen of het Nederlands Handelsregister (i.e. Kamer van Koophandel).

(4) Doelstelling: De Facilitator heeft met haar Website als doel om sollicitanten/kandidaten de kans te geven om te solliciteren bij Belgische ondernemingen met een inclusief beleid.

(5) Facilitator: Hijabis At Work

(6) Inclusief Beleid: een inclusief beleid inzake kledingvoorschriften en religieuze kentekens. Met dien verstande dat de Kandidaat de volledige vrijheid en autonomie zou krijgen in de wijze waarop deze religieuze kentekens gedragen worden.

(7) Kandidaat: De sollicitant die een profiel aanmaakt op de Website ongeacht religie of achtergrond.

(8) Overeenkomst: De Kandidaat of Werkgever die een profiel aanmaakt op de Website en de Algemene Voorwaarden aanvaardt, sluit hierbij een overeenkomst met de Facilitator.

(9) Schriftelijk: e-mail met ontvangstbevestiging.

(10) Voorwaarden: De voorwaarden opgenomen in Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.

(11) Website: www.hijabisatwork.com

(12) Werkgever: De Belgische Onderneming die een werkgeversprofiel aanmaakt op de Website.

Artikel 2. Werkwijze

2.1 De Kandidaat of de Werkgever die een profiel aanmaakt op de Website dient uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. De Werkgever doet hierbij uitdrukkelijk afstand van de eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen van huidige Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te gebeuren.

2.2 De natuurlijke persoon die in naam en voor rekening van de Werkgever een profiel op de Website aanmaakt, verklaart en bevestigt dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de Werkgever te vertegenwoordigen en aldus de Overeenkomst af te sluiten.

2.3 De vacatures van de Werkgever zullen op datum van aanmaak worden geordend op de Website. 

2.4 De persoonlijke gegevens van de Kandidaat kunnen enkel met uitdrukkelijke toestemming van de Kandidaat worden overgemaakt aan de Werkgever. Met dien verstande dat de Werkgever geen toegang krijgt tot de gegevens van de Kandidaat, tenzij de Kandidaat deze zelf uitdrukkelijk deelt door het actief solliciteren op de vacature van de Werkgever.

Artikel 3. Duur en beëindiging van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Hijabis At Work en de Kandidaat of Werkgever is van onbepaalde duur. Het staat de Kandidaat of de Werkgever vrij om op elk ogenblik het aangemaakte profiel te verwijderen.

3.2 Indien er een vermoeden bestaat dat de Werkgever de Voorwaarden schendt of beslissingen neemt/gedragingen stelt die indruisen tegen de Algemene Normen en Waarden van Hijabis At Work, is Hijabis At Work gerechtigd om op ieder ogenblik de Overeenkomst met een Werkgever te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 4. Voorwaarden Werkgever

4.1 Enkel een Werkgever die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden mag een profiel aanmaken, een vacature delen en behouden op de Website:

– De Werkgever dient een afdoend Inclusief Beleid te belichamen en uit te voeren in alle aspecten van haar onderneming (i.e. communicatie, HR beleid, etc). 

– Dit Inclusief Beleid dient niet enkel te worden belichaamd door de Werkgever maar door iedere Onderneming handelend onder dezelfde commerciële naam (inclusief maar niet beperkt tot franchisenemers, handelsagenten, etc).

– Te allen tijde strikt vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens van de Kandidaat.

– Te allen tijde de Europese en nationale wetgeving (inclusief arbeidswetgeving) te respecteren.

– Het aandeelhouderschap van de Werkgever mag, noch rechtstreeks of onrechtstreeks aandeelhouders bevatten die een politiek mandaat vervullen of rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan een politieke partij.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 De Werkgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Kandidaat waarvan tijdens de Overeenkomst wordt kennisgenomen. De Werkgever neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Kandidaat te beschermen. 

5.2 De Werkgever is gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Kandidaat, of indien zij hiertoe wettelijk is verplicht.

5.3 Het is de Werkgever niet toegestaan om publiekelijk te delen dat zij een profiel hebben aangemaakt op de Website of een vacature hebben geplaatst op de Website (inclusief maar niet beperkt tot de pers, televisie, sociale media, website, etc). Een profiel op Hijabis At Work kan niet worden aangewend als een kwaliteitslabel zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hijabis At Work.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1  Hijabis At Work is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap nagaan dat de Werkgever alle Voorwaarden vervult.

Hijabis At Work maakt zich sterk volgende handelingen te stellen om zo veel als mogelijk te kunnen garanderen dat de Werkgevers op de Website een Inclusief Beleid uitdragen:

– Ondernemingen dienen bij het aanmaken van een profiel op de Website uitdrukkelijk te bevestigen de Voorwaarden te hebben gelezen en te bevestigen dat zij aan alle Voorwaarden voldoen;

– Hijabis At Work zal op regelmatige basis steekproeven houden in het Werkgeversbestand om na te gaan of deze blijven voldoen aan alle Voorwaarden;

– Hijabis At Work zal iedere klacht die zij van een Kandidaat ontvangt grondig onderzoeken.

6.2 De Werkgever verklaart dat alle aangeleverde informatie volledig, juist en correct is. 

6.3 Hijabis At Work kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een Kandidaat niet wordt uitgenodigd voor een gesprek door de Werkgever of de Kandidaat niet voldoet aan de vereisten van de Werkgever. 

6.4 Het doel van de Website is enkel Kandidaten informeren over vacatures bij Ondernemingen die een Inclusief Beleid uitdragen. Hijabis At Work kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de sollicitatieprocedure, de definitieve arbeidsovereenkomst, etc. 

6.5 Hijabis At Work vereist van de Werkgevers dat zij de gegevens van de Kandidaat vertrouwelijk behandelt. Hijabis At Work kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien de Werkgever alsnog niet vertrouwelijk is omgegaan met de gegevens van de Kandidaat. 

6.6 Hijabis At Work kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

Artikel 7. Gegevensverwerking

7.1 Hijabis At Work is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

7.2 Door het goedkeuren van de Algemene Voorwaarden verklaart de Kandidaat zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze algemene voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website van Hijabis At Work.

Artikel 8. Volledigheid en nietigheid

8.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Werkgever en Hijabis At Work en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

8.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1 De Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (Afdeling Antwerpen), behoudens andersluidende dwingende bepalingen.

Artikel 10. Overdraagbaarheid

10.1  Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet anders overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 11. Vragen of Klachten

11.1  Alle vragen of klachten dienen zo snel als mogelijk gericht te worden aan: hello@hijabisatwork.com.

We gebruiken cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Aanmelden

Aanmelden

Wachtwoord vergeten