Site logo

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Contact Us

Contact Company

  About the Company

  Wat doet de SERV?
  Huis van Vlaams sociaal overleg
  De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, Unizo, Boerenbond en Verso) en werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Ze werken er samen aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het doel? Meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

  De SERV biedt draagvlak
  De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een stevige achterban. Via hun vertegenwoordigers laten ze de stem horen van meer dan 150 000 ondernemers, bedrijven en organisaties en ca. 2 miljoen werknemers en werkzoekenden in Vlaanderen.

  De SERV agendeert, adviseert en realiseert
  De SERV adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het te voeren sociaal-economische beleid. Het speelveld is heel ruim: het gaat over arbeidsmarkt, economie, onderwijs, begroting, energie, sociale bescherming … De SERV werkt het liefst proactief aan adviezen op eigen initiatief en akkoorden. De impact op het beleid is dan veel groter. Zo slaagde de SERV erin om uitdagende thema’s zoals krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering, circulaire economie en klimaat hoog op de politieke agenda te zetten.

  De SERV onderbouwt en verbindt
  De SERV heeft veel deskundigheid in huis om adviezen en akkoorden van goede kwaliteit af te leveren. Naast het eigen studie- en onderzoekswerk betrekt de SERV regelmatig experts en andere middenveldorganisaties en legt de SERV zijn oor te luister bij stakeholders en burgerpanels.

  De SERV weegt
  Met de akkoorden en adviezen stapt de SERV naar beleidsverantwoordelijken van regering, parlement en overheid. De SERV voedt het publieke debat en communiceert regelmatig via kranten, tv, radio en sociale media. Zo ijvert de SERV voor impact op het beleid in het belang van meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

  De SERV werkt transparant
  De SERV is een publieke instelling maar werkt onafhankelijk. Alle akkoorden, adviezen en rapporten zijn vrij beschikbaar via deze website.

   

  Opdracht SERV
  Overleg
  De SERV organiseert bipartite of tweeledig overleg tussen de werkgevers- en de werknemersorganisaties. Daarnaast is er het tripartite of drieledig overleg tussen de Vlaamse Regering, de werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit noemen we het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC).

  Advies
  De SERV adviseert:

  als strategische adviesraad (SAR) over het algemeen regeringsbeleid, werk en sociale economie, economie, energie en het gelijkekansen- en integratiebeleid
  over alle materies die nauw verband houden met het sociaal-economisch overleg (onderwijs, welzijn, omgevingsbeleid, innovatie …)
  over de Vlaamse begroting (jaarlijks).
  Hoe advies vragen?
  De Vlaamse Regering, een lid van de Vlaamse Regering of de voorzitter van het Vlaams Parlement moeten hun adviesvraag richten aan de voorzitter van de SERV. De adviesvragen kunnen handelen over voorgenomen regelgeving, maar ook over beleidsnota’s en andere beleidsdocumenten of specifieke beleidsvraagstukken.

  De Vlaamse Regering is verplicht de SERV advies te vragen over:

  alle voorontwerpen van decreet en alle strategische uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering over materies waarvoor de SERV fuctioneert als SAR
  alle andere voorontwerpen van decreet die een sociaal-ecomische dimensie hebben
  alle voorontwerpen van decreet over oprichting, afschaffing of wijziging van bevoegdheden van instellingen waarvan de opdracht een sociaal-economische dimensie heeft en die onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap vallen
  alle voorontwerpen van wet of koninklijk besluit die een sociaal-economische dimensie hebben en waarvoor het akkoord van de Vlaamse Regering vereist is.
  De adviestermijn is doorgaans dertig dagen, maar de adviesvrager kan ook een langere adviestermijn toestaan. Een kortere adviestermijn kan niet zonder motivatie en moet minstens tien werkdagen bedragen.

  Alle adviezen die de SERV uitbrengt zijn openbaar. De Vlaamse Regering moet de SERV duiding en toelichting geven bij haar beslissing over de dossiers waarover de SERV voordien advies gaf.

  Hoe komt een advies tot stand?
  Stap 1
  In principe wordt elk advies voorbereid door een SERV-commissie waarin deskundigen van de sociale partners zetelen. Een medewerker van de SERV-studiedienst coördineert de commissie: rapporteert, verzamelt reacties, doet studiewerk. De commissie levert een ontwerpadvies af aan de raad. Slechts in uitzonderlijke gevallen bespreekt het dagelijks bestuur eerst het ontwerpadvies vooraleer het aan de raad wordt voorgelegd.

  Stap 2
  De raad van de SERV brengt het uiteindelijke advies uit.

  Print Company
  Company Overview
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Sign in

  Sign Up

  Forgotten Password

  Share